Polska Sobotnia Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Peterborough- zasady dokonywania płatności

(obowiązuje od września 2018)

1. Informacja ogólna.
Zasady dokonywania płatności obowiązują wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do
naszej szkoły.
Prosimy zachować wszystkie dowody wpłat i przelewów.
2. Wpisowe.
• Za każde nowe dziecko rozpoczynające naukę w Polskiej Sobotniej Szkole im. Mikołaja Kopernika w
Peterborough obowiązuje wpisowe w wysokości £25.
• Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną i musi zostać wpłacone wraz ze złożeniem podania o miejsce w
szkole.
• Dzieci wypisane z Polskiej Sobotniej Szkoły i powtórnie zapisane w późniejszym terminie również obowiązuje
uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości £25.
3. Opłata za szkołę jest opłatą roczną, która nie zależy od ilości sobót i nie podlega dzieleniu na
tygodnie oraz soboty pracujące. W roku szkolnym 2018-2019 wynosi:

£ 300 za jedno dziecko
£ 450 za dwoje dzieci
£ 0 za każde kolejne dziecko

Jeżeli decydują się Państwo na opłatę za szkołę w formie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny prosimy ją uiścić do
końca września 2018r.
4. Raty.
• Na wniosek rodzica opłata roczna może zostać rozbita na 10 rat w wysokości:
£ 30/miesięcznie za jedno dziecko
£ 45/miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci
• Opłata za każdy miesiąc musi zostać uiszczona do końca danego miesiąca, np. opłata za październik powinna
dotrzeć na konto szkoły do końca października.
• Opłata za czerwiec musi zostać uiszczona przed zakończeniem roku szkolnego.
5. Dodatkowe opłaty.
• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty
za zeszyt ćwiczeń używany przez ucznia w ciągu roku szkolnego oraz do zapłacenia kaucji w wysokości £5 za
wypożyczenie podręcznika. Kaucja będzie zwrócona w przypadku rezygnacji lub zatrzymana w przypadku
zgubienia, zniszczenia podręcznika. Kolejna kaucja musi zostać zapłacona w przypadku wydania kolejnego
podręcznika.
• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do uiszczenia
opłaty w wysokości £20 za semestr za jedno dziecko. W roku szkolnym są trzy semestry. Opłaty należy
uregulować w następujących terminach:
- I semestr- do końca listopada 2018
- II semestr- do końca stycznia 2019
- III semestr- do końca kwietnia 2019
• Rodzice, opiekunowie prawni uczniów przystępujących do egzaminów państwowych z języka polskiego (
GCSE, A- level, A2 )zobowiązani są do uiszczenia opłaty administracyjnej, która wynosi £30 za egzamin GCSE,
£35 za egzamin A- level, £35 za egzamin A2.

Nicolas Copernicus Polish Saturday School Parents Association in Peterborough

Email: info@school-pl.co.uk; Website: www.school-pl.co.uk Registered Charity 1162636

2

6. Sposoby dokonywania opłat:
Opłatę za szkołę można dokonać na kilka sposobów:
• Bezpośredni przelew na konto szkoły. Jest to preferowana metoda dokonywania opłat. Może być wykonana
poprzez miesięczny manualny transfer z konta (on-line banking) lub ustawienie polecenia zapłaty tzw. standing
order. W linijce referencji prosimy podać nazwisko i imię dziecka/ci, za które dokonywana jest opłata.
Dane konta szkoły:

NICOLAS COPERNICUS POLISH SATURDAY SCHOOL
PARENT'S ASSOCIATION IN PETERBOROUGH
Account number: 11371311
Sort code: 09 01 29

• Opłata czekiem wypisanym na: Polish Saturday School. Czek należy przedstawić księgowej szkoły w trakcie
dwóch pierwszych, pracujących sobót miesiąca.
• Przez ParentMail. Po zaakceptowaniu zaproszenia wysłanego przez naszą szkołę i zalogowaniu się do platformy
można za jej pośrednictwem dokonywać opłat za szkołę. Do transakcji dokonywanych przez ParentMail jest
doliczana prowizja. Jeżeli zdecydują się Państwo na dokonywanie miesięcznych opłat za szkołę do każdej z nich
będzie doliczana prowizja £ 0.59. W skali roku będzie ona wynosić £ 5.90 (10 miesięcy x £ 0.59 miesięcznie= £
5.90). Nasza szkoła nie otrzymuje z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.
7. Spóźnienie z opłatą za szkołę.
• spóźnienie z opłatą za szkołę spowoduje doliczenie opłaty administracyjnej w wysokości £5 za każdy
nieopłacony w terminie miesiąc nauki w szkole
• w celu uniknięcia nieporozumień każda suma wpłacona na konto szkoły (czekiem lub transferem) zostanie
zaksięgowana:
- na poczet zaległych rat za szkołę,
- a następnie na pokrycie doliczonych opłat administracyjnych, np. jeżeli opłata za wrzesień nie została
uregulowana w terminie i w październiku zostaje dokonany przelew na £65, to pokrywa on zaległą miesięczną
ratę za szkołę, obecną ratę za szkołę oraz naliczone 5 funtów
• zaleganie z płatnością za szkołę 3 miesiące spowoduje skreślenie dziecka/ci z listy uczniów
• tylko dzieci, które mają uregulowaną pełną płatność za szkołę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowo
naliczonych opłat (kaucja za podręcznik, opłata za zeszyt ćwiczeń, opłata za zajęcia pozalekcyjne, opłata
administracyjna) otrzymają roczny raport osiągnięć ucznia i dyplomy
• rezerwacja miejsca na kolejny rok szkolny może nastąpić jedynie po uregulowaniu płatności za poprzedni rok
szkolny.
8. Zaległe płatności.
• Przypomnienia o płatnościach będą wysyłane 10 dni przed terminem płatności.
• W ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminowej opłaty skontaktujemy się z Państwem wysyłając wiadomość
drogą elektroniczną, aby powiadomić o spóźnieniu z opłatą.
• Jeżeli zaległość w opłatach przekroczy 2 miesiące zostaną Państwo poinformowani listownie o ostatecznym
terminie uregulowania opłat przed utrata miejsca w szkole
• Notoryczne spóźnianie się z opłatą za szkołę również może spowodować utratę miejsca w szkole. Decyzje
dotyczące usunięcia z listy uczniów będą podejmowane indywidualnie przez Dyrekcję i Zarząd Szkoły.

9. Rezygnacja ze szkoły.
Opłata za szkołę obowiązuje do końca miesiąca w którym dziecko/ci uczęszcza/ją do szkoły.
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie (formularz dostępny w recepcji) poinformować szkołę o
rezygnacji dziecka/ci minimum 2 tygodnie przed rezygnacją.